Regulamin


    I.
     
Informacje ogólne
Administratorem strony internetowej http://ardo.com.pl jest spółka ARDO S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Żupnicza 17, 03-821 Warszawa NIP 5270206731, REGON: 012602327, KRS 0000217764.. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: ardo@ardo.com.pl

 II.      
Administrowanie danymi osobowymi
Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na udostępnione na stronie adresy Administratora lub telefonicznie poprzez kontakt z udostępnionymi na stronie numerami telefonów.

Strona www.ardo.com.pl ma charakter wyłącznie informacyjny. Przeglądanie jej treści może odbywać się bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia realizacji żądania zawartego
w skierowanym do Ardo S.A. e-mailu wysłanego na udostępniony na stronie adres/adresy lub zrealizowania żądania zawartego w rozmowie telefonicznej. Administrator uzyskane w ten sposób dane osobowe przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ponadto Administrator będzie przetwarzał pozyskane dane osobowe:

a)     w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży –
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b)     dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c)    dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit.f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

d)     w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na
ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora -
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji umów zawieranych z Użytkownikiem. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych do zawarcia lub realizacji umów jest brak możliwości zawierania umów.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Zapewnimy, że wszelkie takie transfery będą odbywać się zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z RODO i wyłącznie poprzez
zastosowanie odpowiedniego transgranicznego mechanizmu transferu.
 
Natomiast odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:

a)    dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b)    podmioty świadczące usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności,
usługi prawne, analityczne, marketingowe,
c)    organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie do czasu zrealizowania żądania
zawartego w skierowanym do niego e-mailu. W przypadku gdy: (I) dane osobowe przetwarzanych są w celu zawarcia i wykonania umów – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów, (II) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przez okres wymagany właściwymi przepisami, (III) dane osobowe są przetwarzane do celów analitycznych i statystycznych – do czasu zakończenia realizacji Umów, (IV) dane osobowe są przetwarzane na w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed tymi roszczeniami - do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i
przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 Administrator nie będzie profilował pozyskanych danych osobowych Użytkowników.
 Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

  III.  
   
Prawa osób, których dane dotyczą
Administrator przywiązuje szczególną wagę do kwestii zachowania Państwa prywatności i ochrony Państwa danych osobowych. Jako administrator danych dbamy o bezpieczeństwo
danych osobowych, które nam Państwo udostępnili. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, prawo wniesienia sprzeciwu (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Realizacja praw może nastąpić m.in. za wykorzystaniem kontaktu poprzez adres e-mail: ardo@ardo.com.pl