Polityka prywatności


 

    I.       Informacje ogólne

 

Administratorem strony internetowej https://ardo.com.pl jest spółka pod firmą ARDO S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Żupnicza 17, 03-821 Warszawa NIP 5270206731, REGON: 012602327, KRS 0000217764.. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: kontakt@ardo.com.pl

 

  II.       Administrowanie danymi osobowymi

 

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na udostępnione na stronie adresy Administratora lub telefonicznie poprzez kontakt z udostępnionymi na stronie numerami telefonów.

 

Strona www.ardo.com.pl ma charakter wyłącznie informacyjny. Przeglądanie jej treści może odbywać się bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

 

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia realizacji żądania zawartego w skierowanym do Ardo S.A. e-mailu wysłanego na udostępniony na stronie adres/adresy lub zrealizowania żądania zawartego w rozmowie telefonicznej. Administrator uzyskane w ten sposób dane osobowe przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ponadto Administrator będzie przetwarzał pozyskane dane osobowe:

 

a)     w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b)     dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c)    dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

d)     w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora -art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji umów zawieranych z Użytkownikiem. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych do zawarcia lub realizacji umów jest brak możliwości zawierania umów.

 

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Zapewnimy, że wszelkie takie transfery będą odbywać się zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z RODO i wyłącznie poprzez zastosowanie odpowiedniego transgranicznego mechanizmu transferu.

 

 

 

 

Natomiast odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:

a)    dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b)    podmioty świadczące usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

c)    organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie do czasu zrealizowania żądania zawartego w skierowanym do niego e-mailu. W przypadku gdy: (I) dane osobowe przetwarzanych są w celu zawarcia i wykonania umów – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów, (II) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przez okres wymagany właściwymi przepisami, (III) dane osobowe są przetwarzane do celów analitycznych i statystycznych – do czasu zakończenia realizacji Umów, (IV) dane osobowe są przetwarzane na w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed tymi roszczeniami - do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 

Administrator nie będzie profilował pozyskanych danych osobowych Użytkowników.

 

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 

  III.       Prawa osób, których dane dotyczą

 

Administrator przywiązuje szczególną wagę do kwestii zachowania Państwa prywatności i ochrony Państwa danych osobowych. Jako administrator danych dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam Państwo udostępnili. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, prawo wniesienia sprzeciwu (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Realizację praw może nastąpić m.in. za wykorzystaniem kontaktu poprzez adres e-mail: kontakt@ardo.com.pl

 

  IV.       Pliki „cookies”

 

Administrator może wykorzystywać na stronie www pliki cookies (tak zwane ciasteczka) tj. niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. laptopie, tablecie, smartfonie). Pliki Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Jednocześnie informujemy iż w takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator podkreśla niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, iż stosuje technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony poprzez kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są parowane z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.